دوستان justproxy از کار افتاده.
گشتاسب اعظم به فریادمان برسید.
هر کس فریاد در فیلتر مانده ای را بشنود و به او فیلتر شکن ندهد و ندای او را لبیک نگوید از امت فیلتر شکنان من نیست.