صفحه 1 از 8 12345678 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 15 , از مجموع 116

موضوع: کانفیگ جدید سیسکو حل مشکل نشان ندادن کاربران آنلاین

 1. #1
  عضو برجسته انجمن ir.ghost آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  ir.ghost@att.net
  نوشته ها
  170
  تشکر
  16
  تشکر شده: 73بار بخاطر 47 پست مفید

  Lightbulb کانفیگ جدید سیسکو حل مشکل نشان ندادن کاربران آنلاین

  با سلام
  با یه کانفیگ جدید در خدمت شما هستیم
  مواد لازم : یک سرور Centos 6.6 64x خام

  باید از ورژن 10.6 به بالا از ocserv استفاده بشه

  کد:
  • Version 0.10.6 (released 2015-07-01)
   • Transmit packets to the last incoming source, allowing faster switch of the communication channel.
   • The worker processes will utilize the UDP socket address (if any), when reporting peer’s address if the listen-clear-file option is set.
   • Lifted the limit on the number of configuration options. That allows to add an "unlimited" number of route options.
   • Support encrypted key files. That adds the key-pin and srk-pin configuration options.
   • The dbus communication option has been dropped.
   • Radius: depend on radcli radius library. http://radcli.github.io/radcli/
   • occtl: added -j/--json option. That allows to output in a JSON format.


  نصب پکیج های مورد نیاز با استفاده از YUM :
  کد:
  yum install autoconf automake gcc libtasn1-devel zlib zlib-devel trousers trousers-devel gmp-devel gmp xz texinfo libnl-devel libnl tcp_wrappers-libs tcp_wrappers-devel tcp_wrappers dbus dbus-devel ncurses-devel pam-devel readline-devel bison bison-devel flex gcc automake autoconf wget

  ابتدا با نصب Radcli شروع میکنیم
  کد:
  wget https://github.com/radcli/radcli/releases/download/1.2.4/radcli-1.2.4.tar.gz
  tar -zxf radcli-1.2.4.tar.gz
  cd radcli-1.2.4
  ./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc --enable-legacy-compat
  make
  make install 
  کد:
   cd radcli-1.2.4/etc
  cp dictionary /etc/radcli
  نصب Nettel :


  کد:
  cd
  wget http://www.lysator.liu.se/~nisse/archive/nettle-2.7.tar.gz
  tar xvf nettle-2.7.tar.gz
  cd nettle-2.7
  ./configure --prefix=/opt/
  make
  make install
  کد:
  cd
  wget ftp://ftp.gnutls.org/gcrypt/gnutls/v...-3.2.12.tar.xz
  unxz gnutls-3.2.12.tar.xz
  tar xvf gnutls-3.2.12.tar
  cd gnutls-3.2.12
  export LD_LIBRARY_PATH=/opt/lib/:/opt/lib64/
  NETTLE_CFLAGS="-I/opt/include/" NETTLE_LIBS="-L/opt/lib64/ -lnettle" HOGWEED_CFLAGS="-I/opt/include" HOGWEED_LIBS="-L/opt/lib64/ -lhogweed" ./configure --prefix=/opt/
  make
  make install
  کد:
  cd
  wget http://www.carisma.slowglass.com/~tgr/libnl/files/libnl-3.2.24.tar.gz
  tar xvf libnl-3.2.24.tar.gz
  cd libnl-3.2.24
  ./configure --prefix=/opt/
  make
  make install
  کد:
  cd
  wget ftp://ftp.infradead.org/pub/ocserv/ocserv-0.10.9.tar.xz
  unxz ocserv-0.10.9.tar.xz
  tar xvf ocserv-0.10.9.tar
  cd ocserv-0.10.9
  export LD_LIBRARY_PATH=/opt/lib/:/opt/lib64/
  LIBGNUTLS_CFLAGS="-I/opt/include/" LIBGNUTLS_LIBS="-L/opt/lib/ -lgnutls" LIBNL3_CFLAGS="-I/opt/include" LIBNL3_LIBS="-L/opt/lib/ -lnl-3 -lnl-route-3" ./configure --prefix=/opt/
  make
  make install

  درست کردن سرتیفیکیت ها :

  ابتدا یه فولدر جهت درست کردن سرتیفیکیت درست می کنیم  کد:
  cd
  mkdir CA
  cd CA
  1- دستورات زیر رو برای درست کردن CA استفاده می کنیم

  کد:
     /opt/bin/certtool --generate-privkey --outfile ca-key.pem
  nano ca.tmpl
  و بعد متن زیر رو عینا توی ویراشگر Nano کپی می کنید

  کد:
  cn = "VPN CA"
  organization = "Big Corp"
  serial = 1
  expiration_days = 3650
  ca
  signing_key
  cert_signing_key
  crl_signing_key
  و بعد دستورات زیر رو وارد می کنید

  کد:
     /opt/bin/certtool --generate-self-signed --load-privkey ca-key.pem --template ca.tmpl --outfile ca-cert.pem
  2- دستورات زیر رو برای درست کردن فایل Server استفاده می کنیم

  کد:
     /opt/bin/certtool --generate-privkey --outfile server-key.pem
  nano server.tmpl
  و بعد متن زیر رو عینا توی ویراشگر Nano کپی می کنید

  کد:
     cn = "www.example.com"
  organization = "MyCompany"
  serial = 2
  expiration_days = 3650
  encryption_key
  signing_key
  tls_www_server
  و بعد دستورات زیر رو وارد می کنید

  کد:
  کد:
     /opt/bin/certtool --generate-certificate --load-privkey server-key.pem --load-ca-certificate ca-cert.pem --load-ca-privkey ca-key.pem --template server.tmpl --outfile server-cert.pem
  انتقال فایل سرتفیکیت ها به قسمت SSL :

  با استفاده از دستورات زیر فایل های سرتیفیکیت ساخته شده در مرحله قبل رو به قسمت SSL منتقل بکنید


  کد:
  cd
  cd CA
  mkdir /etc/ocserv
  mkdir /etc/ocserv/ssl
  cp server-cert.pem /etc/ocserv/ssl
  cp server-key.pem /etc/ocserv/ssl
  ساختن فایل کانفیگ :

  دستورات زیر رو وارد بکنید
  کد:
  nano /etc/ocserv/ocserv.conf
  کد:
  auth = "radius[config=/etc/radcli/radiusclient.conf,groupconfig=true]"
  acct = "radius[config=/etc/radcli/radiusclient.conf]" 
  stats-report-time = 30
  max-clients = 0
  rate-limit-ms = 0
  max-same-clients = 2
  #listen-host = [IP|HOSTNAME]
  tcp-port = 443
  udp-port = 443
  listen-clear-file = /var/run/ocserv-conn.socket
  keepalive = 32400
  dpd = 90
  mobile-dpd = 1800
  try-mtu-discovery = false
  server-cert = /etc/ocserv/ssl/server-cert.pem
  server-key = /etc/ocserv/ssl/server-key.pem
  compression = true
  tls-priorities = "NORMAL:%SERVER_PRECEDENCE:%COMPAT:-VERS-SSL3.0"
  auth-timeout = 40
  idle-timeout = 1200
  mobile-idle-timeout = 2400
  min-reauth-time = 2
  cookie-timeout = 300
  deny-roaming = false
  rekey-time = 172800
  rekey-method = ssl
  #connect-script = /usr/bin/myscript
  #disconnect-script = /usr/bin/myscript
  use-occtl = true
  pid-file = /var/run/ocserv.pid
  socket-file = /var/run/ocserv-socket
  run-as-user = nobody
  run-as-group = nobody
  net-priority = 6
  device = vpns
  predictable-ips = true
  default-domain = progmaster.net
  ipv4-network = 20.30.40.0
  ipv4-netmask = 255.255.255.0
  dns = 8.8.8.8
  dns = 4.2.2.4
  mtu = 1200
  #rx-data-per-sec = 40000
  #tx-data-per-sec = 40000
  cisco-client-compat = true
  user-profile = /etc/ocserv/profile.xml
  custom-header = "X-DTLS-MTU: 1200"
  custom-header = "X-CSTP-MTU: 1200"
  درست کردن فایل پروفایل :

  با استفاده از دستور زیر فایل رو درست بکنید  کد:
  nano /etc/ocserv/profile.xml
  و متن زیر را توی ویرایشگر وارد بکنید


  کد:
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <AnyConnectProfile xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/encoding/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://schemas.xmlsoap.org/encoding/ AnyConnectProfile.xsd">
  
    <ClientInitialization>
      <UseStartBeforeLogon UserControllable="false">false</UseStartBeforeLogon>
      <StrictCertificateTrust>false</StrictCertificateTrust>
      <RestrictPreferenceCaching>false</RestrictPreferenceCaching>
      <RestrictTunnelProtocols>IPSec</RestrictTunnelProtocols>
      <BypassDownloader>true</BypassDownloader>
      <WindowsVPNEstablishment>AllowRemoteUsers</WindowsVPNEstablishment>
      <CertEnrollmentPin>pinAllowed</CertEnrollmentPin>
      <CertificateMatch>
        <KeyUsage>
          <MatchKey>Digital_Signature</MatchKey>
        </KeyUsage>
        <ExtendedKeyUsage>
          <ExtendedMatchKey>ClientAuth</ExtendedMatchKey>
        </ExtendedKeyUsage>
      </CertificateMatch>
  
      <BackupServerList>
        <HostName>VPN Server</HostName>
          <HostAddress>server ip</HostAddress>
      </BackupServerList>
    </ClientInitialization>
  
    <ServerList>
      <HostEntry>
          <HostName>VPN Server</HostName>
          <HostAddress>server ip</HostAddress>
      </HostEntry>
    </ServerList>
  </AnyConnectProfile>
  باز کردن IP Forwarding :

  فایل زیر را با دستور زیر ادیت بکنید  کد:
  nano /etc/sysctl.conf
  و عبارت زیر را پیدا کرده  کد:
  net.ipv4.ip_forward = 0
  و به عبارت مقابل تبدیل بکنید  کد:
  net.ipv4.ip_forward = 1
  و با استفاده از ctrl + x و y سیو بکنید

  و با دستور زیر خروجی را ببنید  کد:
  sysctl -p
  باز کردن فایروال برای NAT :

  دستورات زیر را وارد بکنید
  کد:
     
  
     iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE
  iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
  iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
  iptables -A INPUT -p udp --dport 443 -j ACCEPT
  iptables -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
  iptables -A INPUT -m state --state NEW -m udp -p udp --dport 443 -j ACCEPT
  iptables -t nat -A POSTROUTING -s 20.30.40.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
  iptables -A FORWARD -s 20.30.40.0/24 -j ACCEPT
  iptables -A INPUT -i eth0 -m state --state NEW -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
  iptables -A INPUT -i eth0 -m state --state NEW -p udp --dport 443 -j ACCEPT
  service iptables save
  service iptables restart
  service iptables stop
  service iptables start
  غیرفعال کردن SELinux :

  کد:
     
  
     nano /etc/sysconfig/selinux
  و در سطر 6 عبارت زیر را پیدا بکنید  کد:
  SELINUX=enforcing
  و به صورت زیر دربیارید  کد:
  SELINUX=disabled

  DeBug کردن و دیدن مشکلات و لاگ ها :
  حالا نوبت به ران کردن برنامه و دیدن لاگ ها و ... هست
  از کد زیر جهت این کار استفاده بکنید :

  کد:
   	
  export LD_LIBRARY_PATH=/opt/lib/:/opt/lib64/ /opt/sbin/ocserv -c /etc/ocserv/ocserv.conf -f -d 1
  اجرا به صورت سرویس :

  ابتدا با دستورات زیر می ایید و پلاگین ها دیبیان رو نصب می کنید  کد:
  cd
  wget http://developer.axis.com/download/d..._9_18-2.tar.gz
  tar zxf apps-sys-utils-start-stop-daemon-IR1_9_18-2.tar.gz
  mv apps/sys-utils/start-stop-daemon-IR1_9_18-2/ ./
  rm -rf apps
  cd start-stop-daemon-IR1_9_18-2/
  cc start-stop-daemon.c -o start-stop-daemon
  cp start-stop-daemon /usr/local/bin/start-stop-daemon
  با دستورات بالا پکیج start-stop-daemon نصب می شود

  حالا کافی است که فایل init را بنویسید


  کد:
     nano /etc/init.d/ocserv
  اگر از قبل چیزی نوشته شده باشد همه رو پاک بکنید

  و عبارت زیر رو عینا کپی بکنید  کد:
  #!/bin/sh
  ### BEGIN INIT INFO
  # Provides:     ocserv
  # Required-Start:  $remote_fs $syslog
  # Required-Stop:   $remote_fs $syslog
  # Default-Start:   2 3 4 5
  # Default-Stop:   0 1 6
  ### END INIT INFO
  # Copyright Rene Mayrhofer, Gibraltar, 1999
  # This script is distibuted under the GPL
  
  PATH=/bin:/opt/bin:/sbin:/opt/sbin
  DAEMON=/opt/sbin/ocserv
  PIDFILE=/var/run/ocserv.pid
  DAEMON_ARGS="-c /etc/ocserv/ocserv.conf"
  
  case "$1" in
  start)
  if [ ! -r $PIDFILE ]; then
  echo -n "Starting OpenConnect VPN Server"
  export LD_LIBRARY_PATH=/opt/lib/:/opt/lib64/
  /usr/local/bin/start-stop-daemon --start --quiet --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON -- \
  $DAEMON_ARGS > /dev/null
  echo
  else
  echo -n "OpenConnect VPN Server is already running"
  echo
  exit 0
  fi
  ;;
  stop)
  echo -n "Stopping OpenConnect VPN Server"
  /usr/local/bin/start-stop-daemon --stop --quiet --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON
  echo
  rm -f $PIDFILE
  ;;
  force-reload|restart)
  echo "Restarting OpenConnect VPN Server"
  $0 stop
  sleep 1
  $0 start
  ;;
  status)
  if [ ! -r $PIDFILE ]; then
  echo -n "OpenConnect VPN Server Stoped"
  echo
  exit 3
  fi
  PID=`cat $PIDFILE | sed 's/ //g'`
  EXE=/proc/$PID/exe
  if [ -x "$EXE" ] &&
  [ "`ls -l \"$EXE\" | cut -d'>' -f2,2 | cut -d' ' -f2,2`" = \
  "$DAEMON" ]; then
  echo -n "OpenConnect VPN Server run correctly"
  echo
  exit 0
  elif [ -r $PIDFILE ]; then
  echo -n "OpenConnect VPN Server stoped but pid file exist"
  echo
  exit 1
  else
  # no lock file to check for, so simply return the stopped status
  exit 3
  fi
  ;;
  *)
  echo "Usage: /etc/init.d/ocserv {start|stop|restart|force-reload|status}"
  exit 1
  ;;
  esac
  
  exit 0
  و بعد باید دسترسی بهش رو درست بکنید


  کد:
     chmod 755 /etc/init.d/ocserv
  و بعد می تونید با استفاده از دستورات Start - Stop - Status - restart کار های عملیاتی ان را انجام دهید

  برای اینکه هنگام ریستارت کردن و ... نرم افزار به طور اتوماتیک اجرا شود از دستور زیر استفاده بکنید


  کد:
   chkconfig ocserv on 
  
  
  برای اتصال به IBSng کافیست
  آی پی سرور را داخل بزنید
  کد:
  nano /etc/radcli/radiusclient.conf
  کد:
  authserver   ipserver
  acctserver   ipserver
  و سکرت را داخل این فایل

  کد:
  nano /etc/radcli/servers
  کد:
  ## Server Name or Client/Server pair    Key    
  ## ----------------        ---------------
  #
  ipserver/ipserver    secret
  با تشکر از کاربر ali_madadi برای کمک
  ویرایش توسط ir.ghost : 2015-10-24 در ساعت 09:59
  مشاور رسمی و بین المللی میکروتیک MTCNA MTCIPv6E MTCRE MTCTCE MTCWE MTCUME MTCINE

 2. تعداد 11 کاربر زیر از ir.ghost بخاطر این پست تشکر کرده اند:


 3. #2
  عضو فعال انجمن ali_madadi آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jun 2014
  نوشته ها
  44
  تشکر
  2
  تشکر شده: 7بار بخاطر 7 پست مفید

  پیش فرض پاسخ : کانفیگ جدید سیسکو حل مشکل نشان ندادن کاربران آنلاین

  شما تونستین علاوه بر دیدن کاربرهای آنلاین ترافیک مصرفی رو هم ببینید؟
  من اینو راه انداختم ولی فقط آنلاین بودن کاربر رو نشون میده ترافیک مصرفی رو تو IBSng صفر میزنه
  البته کل قضیه رادیوس اینه که علاوه بر authentication ما accounting هم داشته باشیم که انگار من accounting رو ندارم

 4. #3
  عضو فعال انجمن AceConfig آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Apr 2014
  نوشته ها
  108
  تشکر
  12
  تشکر شده: 22بار بخاطر 21 پست مفید

  پیش فرض پاسخ : کانفیگ جدید سیسکو حل مشکل نشان ندادن کاربران آنلاین

  واقعا عالی بود ولی ...
  از فردا همه ادعا می کنند این روش اختصاصی خودشونه )
  فروش سرور با کانفیگ دلخواه شما در یک سرور از 10 کشور واقعی
  فروش سرور ایران با پهنای باند ارزان


 5. #4
  عضو برجسته انجمن ir.ghost آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  ir.ghost@att.net
  نوشته ها
  170
  تشکر
  16
  تشکر شده: 73بار بخاطر 47 پست مفید

  پیش فرض پاسخ : کانفیگ جدید سیسکو حل مشکل نشان ندادن کاربران آنلاین

  نقل قول نوشته اصلی توسط AceConfig نمایش پست ها
  واقعا عالی بود ولی ...
  از فردا همه ادعا می کنند این روش اختصاصی خودشونه )
  بنده این radcli خیلی مدت پیش امتحان کردم و به مشکل خوردم
  ولی مدتی پیش با کمک کاربر ali_madadi
  مشکل حل شد و امشب پابلیک شد
  مشاور رسمی و بین المللی میکروتیک MTCNA MTCIPv6E MTCRE MTCTCE MTCWE MTCUME MTCINE

 6. کاربر زیر از ir.ghost بخاطر این پست تشکر کرده:


 7. #5
  عضو عادی انجمن applemusic آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Dec 2013
  نوشته ها
  13
  تشکر
  23
  تشکر شده: 0بار بخاطر 0 پست مفید

  پیش فرض پاسخ : کانفیگ جدید سیسکو حل مشکل نشان ندادن کاربران آنلاین

  ممنون بابت به اشتراک گذاشتن علمتون.
  انشالله این روند ادامه پیدا کنه...

 8. #6
  عضو فعال انجمن ali_madadi آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jun 2014
  نوشته ها
  44
  تشکر
  2
  تشکر شده: 7بار بخاطر 7 پست مفید

  پیش فرض پاسخ : کانفیگ جدید سیسکو حل مشکل نشان ندادن کاربران آنلاین

  من اینم تست کردم دقیقا همون مشکلی که قبلا داشتم هنوز هست ترافیک مصرفی کاربر رو نشون نمیده و صفر میزنه

 9. #7
  عضو فعال انجمن zarintoos آواتار ها
  تاریخ عضویت
  May 2013
  محل سکونت
  Abu Dhabi
  نوشته ها
  65
  تشکر
  48
  تشکر شده: 14بار بخاطر 10 پست مفید

  پیش فرض پاسخ : کانفیگ جدید سیسکو حل مشکل نشان ندادن کاربران آنلاین

  مرسي بابت همه زحمات ، من قسمت اخر رو نفهميدم كه ibsng ip و secret رو دقيقا كجا وارد كنيم
  کانفیگ : Kerio - OpenVPN - Cisco - PM9 - Tunnel
  فروش سرور نیمه اختصاصی هلند با منابع بالا

 10. #8
  عضو برجسته انجمن ir.ghost آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  ir.ghost@att.net
  نوشته ها
  170
  تشکر
  16
  تشکر شده: 73بار بخاطر 47 پست مفید

  پیش فرض پاسخ : کانفیگ جدید سیسکو حل مشکل نشان ندادن کاربران آنلاین

  نقل قول نوشته اصلی توسط zarintoos نمایش پست ها
  مرسي بابت همه زحمات ، من قسمت اخر رو نفهميدم كه ibsng ip و secret رو دقيقا كجا وارد كنيم
  پست اول ویرایش شد
  مشاور رسمی و بین المللی میکروتیک MTCNA MTCIPv6E MTCRE MTCTCE MTCWE MTCUME MTCINE

 11. #9
  عضو فعال انجمن ehsanyeganeh آواتار ها
  تاریخ عضویت
  May 2013
  نوشته ها
  110
  تشکر
  47
  تشکر شده: 24بار بخاطر 17 پست مفید

  پیش فرض پاسخ : کانفیگ جدید سیسکو حل مشکل نشان ندادن کاربران آنلاین

  فروش و کانفیگ کامل سرور،ثبت دامین،میزبانی وب

 12. #10
  عضو فعال انجمن ali_madadi آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jun 2014
  نوشته ها
  44
  تشکر
  2
  تشکر شده: 7بار بخاطر 7 پست مفید

  پیش فرض پاسخ : کانفیگ جدید سیسکو حل مشکل نشان ندادن کاربران آنلاین

  نقل قول نوشته اصلی توسط ehsanyeganeh نمایش پست ها
  این آموزش رو همه بلد بودن همه هم میدونن کپی شده از یک سایت چینی هست
  https://ttz.im/2014/02/1131

  مساله ما اینجا اضافه کردن radcli هست که آموزشی واسش نیست و اینطور که پیداست فقط با freeradius جواب میده

 13. #11
  عضو برجسته انجمن ir.ghost آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  ir.ghost@att.net
  نوشته ها
  170
  تشکر
  16
  تشکر شده: 73بار بخاطر 47 پست مفید

  پیش فرض پاسخ : کانفیگ جدید سیسکو حل مشکل نشان ندادن کاربران آنلاین

  نقل قول نوشته اصلی توسط ehsanyeganeh نمایش پست ها
  اون آموزش با pam هست
  کامنت های سایت هم ازاینجا کپی شده
  http://nf200.mooo.com/forum/showthre...ll=1#post61235
  مشاور رسمی و بین المللی میکروتیک MTCNA MTCIPv6E MTCRE MTCTCE MTCWE MTCUME MTCINE

 14. #12
  عضو فعال انجمن ehsanyeganeh آواتار ها
  تاریخ عضویت
  May 2013
  نوشته ها
  110
  تشکر
  47
  تشکر شده: 24بار بخاطر 17 پست مفید

  پیش فرض پاسخ : کانفیگ جدید سیسکو حل مشکل نشان ندادن کاربران آنلاین

  نقل قول نوشته اصلی توسط ir.ghost نمایش پست ها
  اون آموزش با pam هست
  کامنت های سایت هم ازاینجا کپی شده
  http://nf200.mooo.com/forum/showthre...ll=1#post61235
  بنده آموزش را عرض نکردم قسمت نظرات را عرض کردم!
  والی خد شما هم از جناب snich کپی کردین
  فقط قسمت ردیوسش رو نوشتین!
  بهتر بود از ایشون هم تشکر میشد! + اینکه اون لینکی که من دادم هم به عنوان منبع قرار قرار میگرفت
  خوب نیست ادم هر چیزی رو ادعا کنه من انجام دادم
  بخاطر همین هست ایرانی جماعت پیشرفت نمیکنه اصلا

  در ضمن تاریخ هارو نگاه کنید متوجه میشید کی از کی کپی کرده
  جناب علی یا جناب حسین!!!!

  به خاطر پول ملت چه کارها که نمیکنن!!!!!!!!!!!!!!!
  فروش و کانفیگ کامل سرور،ثبت دامین،میزبانی وب

 15. #13
  عضو برجسته انجمن ir.ghost آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  ir.ghost@att.net
  نوشته ها
  170
  تشکر
  16
  تشکر شده: 73بار بخاطر 47 پست مفید

  پیش فرض پاسخ : کانفیگ جدید سیسکو حل مشکل نشان ندادن کاربران آنلاین

  نقل قول نوشته اصلی توسط ehsanyeganeh نمایش پست ها
  بنده آموزش را عرض نکردم قسمت نظرات را عرض کردم!
  والی خد شما هم از جناب snich کپی کردین
  فقط قسمت ردیوسش رو نوشتین!
  بهتر بود از ایشون هم تشکر میشد!
  باتشکر
  اگه کامل نمیگذاشتم میگفتن فلانی کامل نمیذاره که از مردم پول بگیره

  شما برو این لینک میبینی او ادم از این کپی کرده

  http://nf200.mooo.com/forum/showthre...ll=1#post61235

  بهتره بزرگ بشی و دست از این اخلاق بچگانه برداری

  2015-10-14, 00:55
  10 روز پیش

  حتی تیکه ای که نوشته (کد php ) هم کپی شده
  مشاور رسمی و بین المللی میکروتیک MTCNA MTCIPv6E MTCRE MTCTCE MTCWE MTCUME MTCINE

 16. #14
  عضو فعال انجمن ehsanyeganeh آواتار ها
  تاریخ عضویت
  May 2013
  نوشته ها
  110
  تشکر
  47
  تشکر شده: 24بار بخاطر 17 پست مفید

  پیش فرض پاسخ : کانفیگ جدید سیسکو حل مشکل نشان ندادن کاربران آنلاین

  نقل قول نوشته اصلی توسط ir.ghost نمایش پست ها
  اگه کامل نمیگذاشتم میگفتن فلانی کامل نمیذاره که از مردم پول بگیره
  الله اعلم!

  پست قبلی ویرایش گردید
  فروش و کانفیگ کامل سرور،ثبت دامین،میزبانی وب

 17. #15
  عضو برجسته انجمن ir.ghost آواتار ها
  تاریخ عضویت
  Jul 2013
  محل سکونت
  ir.ghost@att.net
  نوشته ها
  170
  تشکر
  16
  تشکر شده: 73بار بخاطر 47 پست مفید

  پیش فرض پاسخ : کانفیگ جدید سیسکو حل مشکل نشان ندادن کاربران آنلاین

  نقل قول نوشته اصلی توسط ehsanyeganeh نمایش پست ها
  الله اعلم!

  پست قبلی ویرایش گردید
  شما برو این لینک میبینی او ادم از این کپی کرده

  http://nf200.mooo.com/forum/showthre...ll=1#post61235

  بهتره بزرگ بشی و دست از این اخلاق بچگانه برداری

  2015-10-14, 00:55
  10 روز پیش

  حتی تیکه ای که نوشته (کد php ) هم کپی شده
  مشاور رسمی و بین المللی میکروتیک MTCNA MTCIPv6E MTCRE MTCTCE MTCWE MTCUME MTCINE

صفحه 1 از 8 12345678 آخرینآخرین

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •